Algemene voorwaarden Nwdijk gevestigd te Almere

KvK nr: 52581160 Gooi-, Eem-, en Flevoland

versie 1.4

 

Begrippen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘cursist’: degene die aan het onderwijs, de training of de incompany opleiding waarvoor opdracht is gegeven, deelneemt.
 2. ‘opdrachtgever’: degene (cursist of organisatie) aan wie Nwdijk een inschrijving voor een open opleiding of training schriftelijk bevestigt of, ingeval van een incompany opleiding, degene met wie een daartoe strekkende opdracht wordt ondertekend.
 3. ‘Voorwaarden’: Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
 4. ‘Partijen’: Nwdijk en opdrachtgever
 5. ‘Rechtsbetrekking’; tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst
 6. ‘Prestatie’: de levering van diensten zoals overeengekomen door opdrachtgever en Nwdijk
 7. ‘Voorwaarden’: Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Toepasselijkheid en uitleg

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen. Op de prestaties zijn slechts van toepassing de hierin opgenomen bepalingen en zullen geen algemene of andere voorwaarden van toepassing zijn, van welke partij of instantie of onder welke benaming dan ook.

 

 • Indien Nwdijk, bij de uitvoering van de prestatie gebruik maakt van diensten van derden, worden de voorwaarden van de derde partij geacht deel uit te maken van de voorwaarden van Nwdijk. Met dien verstande dat tot al het geen waartoe Nwdijk volgens die voorwaarden jegens derden is gehouden, de opdrachtgever op haar beurt jegens Nwdijk is gehouden.
 • Opdrachtgever kan aan Nwdijk uitsluitend door middel van het sluiten van een opdrachtbevestiging opdracht verstrekken tot het uitvoeren van werkzaamheden.
 • Een orderbevestiging zal per opdracht worden opgesteld.
 • Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging geldt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 • De voorwaarden en opdrachtbevestigingen met de daaruit voortvloeiende rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden kunnen door opdrachtgever of Nwdijk niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de wederpartij.
 • In het geval van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen binnen hun organisaties die van belang zijn voor de uitvoering van de voorwaarden en/of opdrachtbevestigingen, zullen partijen elkaar schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Wederzijdse rechten en plichten

 • Partijen dienen elkaar tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens te verschaffen die in het kader van behoorlijke nakoming redelijkerwijs gevraagd kunnen worden.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik, de beveiliging en juiste toepassing in zijn organisatie voor de Nwdijk geleverde prestaties.
 • Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Nwdijk staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Nwdijk het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft tevens het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

Aanbieding en overeenkomst

 • Elke door Nwdijk gedane aanbieding is geldig gedurende de termijn van vier weken. Dit is ook van toepassing op de inhoud van de informatie die bij of in verband met de aanbieding wordt verstrekt. Elke aanbieding gaat uit van uitvoering van de overeenkomst door Nwdijk onder normale omstandigheden en gedurende normale werkdagen.
 • Opdrachtgever is aan de door hem verstrekte opdracht gebonden; Nwdijk is daaraan eerst gebonden nadat zij die schriftelijk jegens de opdrachtgever heeft bevestigd of aanvaard, dan wel indien schriftelijke bevestiging of aanvaarding achterwege blijft door levering van de prestatie: door bedoelde bevestiging/aanvaarding respectievelijk levering komt de overeenkomst tot stand.
 • Nwdijk behoudt zich het recht voor de te leveren prestaties aan derden uit te besteden of door derden in onderaanneming te laten verrichten.
 • Als meerwerk wordt beschouwd alle werkzaamheden die tijdens de overeenkomst meer zijn dan de in de overeenkomst vastgelegde diensten, al dan niet schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever aanvaardt dat de voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed.

 

Cursussen

 • Indien de te leveren prestatie (mede) bestaat uit het geven van cursus, wordt deze naar beste weten en kunnen uitgevoerd.
 • Om met succes de cursussen te volgen kan door Nwdijk een vooropleiding worden aanbevolen. Nwdijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet (tijdig) kennisnemen c.q. in het bezit zijn van de aanbevolen vooropleiding.
 • Cursusmateriaal, lunch, koffie en thee, zijn bij de cursuskosten inbegrepen, mits anders vermeld of overeengekomen.
 • Prijzen voor het geven van een cursus op een door de klant gewenste locatie zijn exclusief materiaal-, reis- en verblijfkosten, mits anders vermeld of overeengekomen.
 • Het cursusmateriaal wordt bij aanvang van de cursus aan de deelnemer gegeven. Kopiëren van cursusmaterialen, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan mits met een voorafgaande schriftelijke toestemming van Nwdijk.
 • In het geval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten de schuld van Nwdijk om, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Ingeval de opdrachtgever een cursist is die in dienst is van een werkgever, en deze werkgever het inschrijvingsformulier mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Nwdijk. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever eindigt niet als gevolg van het eindigen van de dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de werkgever.
 • Nwdijk heeft het recht om voor diensten die voor opdrachtgever uitgevoerd dienen te worden, medewerkers in te schakelen van door Nwdijk geselecteerde derden.
 • Nwdijk zal al het mogelijke doen om tegemoet te komen aan de wensen van opdrachtgever met betrekking tot de tewerkstelling van de door haar beschikbaar gestelde medewerkers, doch Nwdijk behoudt zich het alleenrecht voor hierover te beslissen.
 • Nwdijk en haar medewerkers zullen op geen enkele wijze worden beperkt of worden weerhouden om vergelijkbare diensten aan anderen te verlenen.
 • Specifieke bedrijfscursussen, die noodzakelijk zijn nadat de opdracht tot stand is gekomen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Nwdijk accepteert vervangers voor de reeds ingeschreven cursisten, mits deze aan de bovengenoemde voorwaarde voldoen.

 

Annulering

 • Annulering van aanmeldingen geschiedt schriftelijk onder vermelding van de betreffende deelnemer- en cursusgegevens. Bij annulering wordt in alle gevallen € 50,00 administratie kosten in rekening gebracht.
 • Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot en met 16 werkdagen voor aanvang van de prestatie.
 • Bij annulering tussen 15 en 6 werkdagen vóór aanvang van de prestatie is 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de prestatie is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order.

 

Annulering/weigering door Nwdijk

 • Nwdijk streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Nwdijk kan een cursus annuleren tot in de week voorafgaand aan de cursusweek door schriftelijk, per email dan wel telefonische kennisgeving aan opdrachtgever. Nwdijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten of schade voor opdrachtgever of diens organisatie veroorzaakt door annulering.
 • Nwdijk behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren in geval de belangen en/of eigendomsrechten van Nwdijk kunnen worden aangetast of dat eerdere vergoedingen (voor cursussen dan wel voor andere door Nwdijk geleverde producten en/of diensten) die aan de deelnemersorganisatie in rekening werden gebracht niet binnen de daartoe gestelde betalingstermijnen zijn voldaan.

 

Vervanging van een medewerker

 • In geval van het niet inzetbaar zijn van een medewerker, wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen, wordt vervanging van de betreffende medewerker steeds in overleg tussen partijen geregeld.
 • Nwdijk behoudt zich het recht voor de in de opdrachtbevestiging genoemde medewerker te vervangen door een andere medewerker van minimaal hetzelfde kennisniveau. Vervanging zal zoveel mogelijk in goed overleg met de opdrachtgever geschieden.

 

Werkomstandigheden en faciliteiten

 • De opdrachtgever is gehouden de met de uitvoering van het werk belaste medewerk(s) tijdig en naar behoren de voor de juiste uitvoering van het werk benodigde informatie en/of materialen en/of faciliteiten, waaronder is begrepen adequate werkruimtes en technische hulpmiddelen te verstrekken en te laten.
 • De opdrachtgever is jegens Nwdijk verplicht, gelijk hij dat reeds als gevolg van de wettelijke bepalingen tegenover zijn medewerkers is, de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee hij de arbeid verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven, dat de bovenbedoelde medewerker(s) tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zoverre beschermd is (zijn) als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.
 • Zijn de verplichtingen zoals hierboven niet nagekomen, dan is de opdrachtgever aan Nwdijk gehouden tot vergoeding van de schade, aan voornoemde medewerker(s) dientengevolge in de uitoefening van zijn/haar dienstverlening, werktaak en werkzaamheden overeenkomen, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat die niet nakoming aan overmacht is te wijten, of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de medewerker(s) is te wijten.
 • Indien de medewerker(s), ten gevolgde van het niet nakomen der verplichtingen door de opdrachtgever, in de uitoefening van zijn/haar dienstvervulling, werktaak en/of werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende partner, de kinderen en of de ouders van de overleden, die door zijn arbeid pleegden te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd, dat die niet nakoming aan overmacht is te wijten, of de dood in belangrijke mate mede aan grove schuld van de medewerker(s) is te wijten.
 • Opdrachtgever zal Nwdijk te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Nwdijk eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van voornoemde verplichtingen, zoals neergelegd in artikel 7:658 BW., en verleent Nwdijk de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens Nwdijk tegen de opdrachtgever geldend te maken.

 

Facturering en betaling

 • Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege zijn opgelegd. Tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten en andere in verband met de te leveren prestatie te maken kosten evenmin in de prijs is inbegrepen.
 • Nwdijk is gerechtigd te verlangen dat opdrachtgever een zekerheid stelt. Nwdijk is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang zal nemen, vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.
 • De tarieven gelden voor normale werkdagen, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) tussen 08.30 en 17.00 uur.
 • Facturering vindt plaats na bevestiging van de opdracht door opdrachtgever.
 • In geval van een ‘in company’ training, wordt na ondertekening van de opdrachtbevestiging en opgave van het te verwachten aantal cursisten gefactureerd. Indien na de eerste cursusdag alsnog extra deelnemers worden toegevoegd, worden deze eveneens in rekening gebracht. Het risico van het niet op komen dagen van een examenkandidaat op het examen, is voor de opdrachtgever.
 • Examenuitslagen en/of aan de cursus verbonden examencertificaten worden verstrekt zodra de betaling van de cursus is geschied.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats binnen 14 kalenderdagen na de datum op de betreffende factuur door overschrijving op een Nwdijk aangegeven bankrekening in de aangegeven valuta. Klachten en reclames omtrent de factuur moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Nwdijk zijn ingediend. Na deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen.

 

 • Bij niet tijdige betaling heeft Nwdijk het recht haar prestaties op te schorten en heeft zij zonder ingebrekestelling recht op betaling van een rente van 1,5% per maand over het onbetaalde en komen alle kosten ter of in verband met de inning van de vordering, gerechtelijke en buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde achterstallige bedrag, tenzij Nwdijk aantoont dat de daadwerkelijke kosten meer hebben bedragen, in welk geval deze daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

 • Indien Nwdijk rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit overeenkomst of wegens onrechtmatige daad, dan het geldt het volgende:
 • Nwdijk is niet aansprakelijk voor schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst;
 • Nwdijk’s aansprakelijkheid door schade bestaande uit verlies of beschadiging van een zaak of letselschade en de gevolgschade daarvan, is beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde (bruto factuurwaarde minus B.T.W. en eventuele andere overheidsheffingen) van de dienstverlening in de maand waarin de diensten zijn verricht, die de betreffende schade hebben veroorzaakt, of, indien deze maand niet komt vast te staan, de gemiddelde netto factuurwaarde in bovenbedoelde zin van de dienstverlening per maand ofwel de twaalf maanden voorafgaand aan de opgetreden schade, ofwel zoveel korter als de overeenkomst in totaal heeft geduurd.
 • Nwdijk’s aansprakelijkheid voor andere schade, anders dan hierboven vermeld, is beperkt tot 50% van de netto factuurwaarde.
 • Nwdijk is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aangeleverde prestaties of door het niet, niet tijdig of juist functioneren van de door haar geleverde prestaties behoudens opzet/grove schuld van Nwdijk. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), gegevens verlies of vermindering en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, waar onder begrepen vertraging in de levertijd van prestaties, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, waardoor Nwdijk tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals transport en moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, weersinvloeden, bedrijfsstoringen, ziekte waardoor Nwdijk haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
 • De prestaties (verder) uit te voeren, is Nwdijk gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Nwdijk op betaling door opdrachtgever voor de reeds door Nwdijk verrichte prestaties, voordat sprake was van overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zou Nwdijk alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Ontbinding/opschorting/beëindiging

Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de resterende schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn in het geval:

 • Nwdijk gegronde redenen heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoen aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 • Opdrachtgever overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daar onder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten over de reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding.

De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst beëindigd worden indien:

 • één der partijen ondanks ingebrekestelling in gebreke blijft;
 • één der partijen een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
 • één der partijen in staat van faillissement is verklaard;
 • er gedurende de looptijd van deze overeenkomst een wijziging in de eigendomssituatie van opdrachtgever en/of Nwdijk optreedt;
 •  er het zij conservatoir, het executoir beslag wordt gelegd op een substantieel onderdeel van de roerende en/of onroerende goederen van de opdrachtgever en/of Nwdijk;
 • één der partijen surseance van betaling heeft aangevraagd.

 

Gebruikersrechten en geheimhouding

 • Nwdijk zal met betrekking tot alle informatie die de opdrachtgever in het kader van een opdracht aan Nwdijk of haar medewerker(s) toevertrouwt, vertrouwelijk handelen door deze niet ter kennis te brengen aan personen of instanties zonder hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen.
 • Nwdijk is niet gehouden tot geheimhouding van informatie waaraan algemene bekendheid is of wordt gegeven, of waarover Nwdijk reeds de beschikking had, of die door Nwdijk zelfstandig buiten het kader van de overeenkomsten is ontwikkeld, dan wel op rechtmatige wijze van derden is verkregen.
 • Tenzij nader is overeengekomen zal Nwdijk na het beëindigen van de overeenkomst geen materiaal en informatie in welke vorm dan ook voor de opdrachtgever bewaren.

 

Intellectueel eigendom

 • Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Nwdijk . Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Nwdijk .
 • Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software van Nwdijk geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van Nwdijk .

 

Auteursrecht

 • Alle gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Nwdijk.
 • Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

 

 

Geschillen

 • Deze voorwaarden en alle overeenkomsten met de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door het Nederlands recht.
 • In geval van geschillen zal bij uitsluiting bevoegd zijn de Rechtbank te Amsterdam, tenzij wegens het belang der vordering de Kantonrechter competent is.